Karasu Belediye

Duyurular

05.03.2021 Tarihli Görevde Yükselme Sözlü Sınav Duyurusu

05.03.2021 Tarihli Görevde Yükselme Sözlü Sınav Duyurusu

05.03.2021 Tarihli Görevde Yükselme Sözlü Sınav Duyurusu

Eklenme Tarihi 3 Mart 2021

KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU
 
            Karasu Belediye Başkanlığında boş bulunan sınıfı, kadro unvanı ve dereceleri ile sayıları belirtilen Şef kadroları için görevde yükselme sözlü sınav yapılacaktır.
Belediye personelinin görevde yükselme sınavı, çoktan seçmeli test usulü ile Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
I- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI:
(1) Süresinde başvurmuş ve atanılacak görevin aşağıda belirtilen niteliklerini, başvuru tarihinin son günü itibariyle taşımış olmak kaydıyla;
GENEL  ŞARTLAR:
(1) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.
(2) "Özel Şartlar" kısmında yer alan kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesinde öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR:
            a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; (GİHS)
            1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,
            2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
            3) Yükseköğrenim mezunu olmak şartıyla;
- 1 inci dereceli kadrolara atanmak için en az 10 yıl,
- 3 üncü dereceli kadrolara atanmak için en az 8 yıl,hizmeti bulunmak.
  4) Son müracaat tarihi itibariyle; iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için; (GİHS)
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför kadrolarında en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,gerekir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Sınava katılmak isteyenlerin 05.03.2021 Cuma günü saat 10.00- 10.30 saatinde Belediye hizmet binası 2. Kat meclis salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Herhangi bir sebeple katılım sağlamayan adayların sınava  girme hakkı olmayacaktır.  
 
 
 
III- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI :
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Yazılı sınav: 
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlık tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine, yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.
(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir.
(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilir.
(4) Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve itirazlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itiraz, yetkili kılınan kurum tarafından özel mevzuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.
 
IV- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN SÖZLÜ SINAVA ALINMASI:
(1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, Belediyemiz sınav kurulunca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) Sözlü sınava katılacak personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,esas alınarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.
(4) Sözlü sınavda yüz (100) üzerinden en az (70) yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
V- BAŞARI SIRALAMASI:
(1) Sınav sonuçları, Belediyemizin www.karasu.bel.tr resmi internet sitesinde ilan edilir.
VI- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN ATANMASI
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.
(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.
(3) İlgili yerel yönetimlerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanma
MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en geç bir ay içinde atanır.
(2) Yerel yönetimce tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
Atamaların izlenmesi
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçlarına göre yapılan atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, bir liste halinde Bakanlığa gönderilir.
 
İLAN OLUNUR.
 
 
İshak SARI
Belediye Başkanı
 
 
 
 
EKLER:
1- Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar
2- Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste
3- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği
4-Sınav Katılım Form ve Çizelgeler